Drodzy rodzice i drogie dzieci

- serdecznie zapraszamy na piknik - 

Regulamin Pikniku

MÓZG LUBI RUCH

Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy pikniku „Mózg lubi ruch” zwanego dalej , odbywającego się w dniu 20.10.2018 r., w godz. 10.00 – 14.00 na terenie Hali Sportowej OSiR oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16, ul. Siennicka 40.

 2. Organizatorami Pikniku są: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, OPP nr 1 Jordanek, OPP nr 2, OPP nr 3, OPP nr 4, OSiR Praga Południe, UKS Niedźwiadek, Przedszkole Rośnij z Didasko, Wydawnictwo Didasko,

 3. Przedstawiciele organizatorów Pikniku dyżurują przy stanowisku, znajdującym się przy wejściu na teren Pikniku.

 4. Wszystkie osoby biorące udział w Pikniku są zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych, obowiązujących na terenie imprezy oraz do wykonywania poleceń przedstawicieli organizatorów Pikniku.

Zasady szczegółowe

 1. Udział w Pikniku jest bezpłatny.

 2. Uczestnikami Pikniku mogą być dowolne osoby, w tym dzieci (przebywające pod opieką rodziców lub opiekunów).

 3. Osoby nietrzeźwe lub w inny sposób stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa lub naruszenia porządku publicznego nie będą wpuszczane na teren Pikniku lub będą z niego wypraszane.

 4. Uczestnicy Pikniku są zobowiązani do poszanowania urządzeń i instalacji, wykorzystywanych przy organizacji Pikniku, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz poleceniami przedstawicieli Organizatorów.

 5. Wszelkie przypadki uszkodzeń, demontażu, kradzieży będą zgłaszane Policji lub służbowym porządkowym.

 6. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić do służb porządkowych lub przedstawicieli organizatorów Pikniku.

 7. Wszelkie sytuacje dotyczące dolegliwości zdrowotnych (zasłabnięcia, zatrucia itp.) należy zgłaszać organizatorom Pikniku.

 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania lub przerwania Pikniku ze względu na zmianę pogody lub inne sytuacje, stwarzające zagrożenie dla uczestników Pikniku.

 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie uczestników, pozostawione na terenie Pikniku w trakcie jego trwania.

 10. Uczestnicy Pikniku przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren Pikniku jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku (w formie fotografii lub wideo), w tym jego rozpowszechnienie w dowolnej formie i na wszystkich polach eksploatacji (np. publikacja na stronie internetowej Organizatorów).

 11. Na terenie Pikniku obowiązuje bezwzględny zakaz:

  • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających;

  • palenia tytoniu;

  • wnoszenia wszelkiego rodzaju broni, przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, w tym opakowań szklanych;

  • wnoszenia materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków i innych;

  • wchodzenia na obiekty, które nie są przeznaczone dla uczestników Pikniku;

  • wzniecania ognia.

  • załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż wyznaczone.

  • wprowadzania na teren obiektu psów lub innych zwierząt.

  • wznoszenia okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby.

 12. Osoby nieprzestrzegające powyższych zaleceń Regulaminu lub w jakikolwiek sposób naruszające porządek będą pociągnięte do odpowiedzialności.

 13. Regulamin udostępniony jest do publicznej wiadomości:

  • przy stanowisku Organizatorów

  • na stronie internetowej