Drodzy rodzice i drogie dzieci

- serdecznie zapraszamy na piknik - 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – PIKNIK RODZINNY „MÓZG LUBI RUCH”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.):

Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 z siedziba przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: 22 610 21 32, email:  poradnia16@ppp16.waw.pl

Dane osobowe w postaci wizerunku uczestników Pikniku Rodzinnego „Mózg lubi ruch” są wykorzystywane przez Administratora w celu prezentacji i informowania o działalności placówki w mediach i publikacjach, w szczególności:

  • na podstawie zgody w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach:

 –Biorąc udział w Pikniku Rodzinnym uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 16  wizerunku zarejestrowanego w formie fotografii cyfrowej, analogowej lub nagrania wideo, utrwalonego w trakcie pikniku poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach m.in. na stronie internetowej poradni oraz w mediach pozostałych podmiotów współpracujących w zakresie organizacji pikniku, w tym wykonywanych na jej zlecenie publikacji, prezentacji, materiałów filmowych oraz innego rodzaju materiałów informacyjnych (w wersji papierowej i elektronicznej) w związku z organizacją pikniku lub dotyczącą jej działalności informacyjnej  (art. 6 ust. 1 a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) – „zgoda”.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w pikniku. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:

  • przez okres obowiązywania zgody lub do momentu ewentualnego jej wycofania.

 

Wycofanie zgody:

  • może nastąpić w dowolnym momencie,

  • nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania danych w okresie, gdy zgoda ta obowiązywała.

 

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Placówka może  udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora, dostawcom usług technicznych i organizacyjnych) lub podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki.

Uczestnikom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: akorycka@dbfopld.waw.pl